Informace o zpracování osobních údajů

Pro klienty Domácí péče MAVEA s.r.o.

Vážený klienta/Vážená klientko,

z platných právních předpisů ČR a EU v oblasti ochrany OÚ fyzických osob a v souvislosti se zpracováním a volném pohybu těchto OÚ nám vyplývá povinnost informovat Vás o zpracování Vašich OÚ při poskytování péče naší Agenturou.

Tento dokument je veřejně dostupný na našich webových stránkách.

Nedílnou součástí je definice pojmů a zkratek pro účely tohoto dokumentu (v dokumentu uváděny velkými počátečními písmeny).

Důvod zpracování OÚ

Předmětem naší činnosti je poskytování zdravotních služeb indikovaných Vaším ošetřujícím lékařem.

Z tohoto titulu jsme povinni získat OÚ Subjektu OÚ, pokud dojde k Přijetí do péče.

Tímto se stáváme Správcem OÚ minimálně v rozsahu vyžadovaném příslušnou legislativou (důvod, účel a doba jejich zpracování).

Zpracovávané OÚ

  • jméno, příjmení, případně titul(y),
  • pohlaví,
  • datum narození,
  • rodné číslo,
  • adresa bydliště (místo poskytování služeb),
  • zdravotní pojišťovna (plátce za výkony v rámci poskytovaných služeb),
  • informace o zdravotním stavu v rozsahu: anamnéza osobní, sociální, pracovní,
  • kontaktní údaje na příbuzné, případně osoby blízké.

Nad výše uvedený povinný rámec můžeme spravovat Zvláštní OÚ, a to v zájmu zvýšení kvality a efektivity poskytovaných služeb. K tomuto zpracování udělujete Zvláštní souhlas.

Udělený souhlas se zpracováním Zvláštního OÚ není nutnou podmínkou pro Přijetí do péče. Proto není výčet takových OÚ předmětem tohoto dokumentu.

Zvláštní souhlas je udělen vždy na konkrétní účel. Subjekt OÚ je oprávněn kdykoliv vědět, za jakým účelem souhlas udělil a je oprávněn tento souhlas odvolat. Souhlas lze odvolat písemně, zasláním žádosti na adresu sídla Agentury, nebo prostřednictvím e-mailové adresy Agentury.

 

Aktualizace OÚ

 

Subjekt OÚ je oprávněn kontrolovat správnost a aktuálnost poskytnutých OÚ. V případě, že jsou OÚ Subjektu OÚ neúplné, nepřesné nebo neaktuální, oznámí Subjekt OÚ tuto skutečnost Agentuře, která zjedná nápravu. Oznámení lze provést písemně, zasláním žádosti na adresu sídla Agentury, nebo prostřednictvím e-mailové adresy Agentury.

Definice pojmů a zkratek

Informace o zpracování osobních údajů Název dokumentu vytvořeného a veřejně prezentovaného Agenturou za účelem splnění informační povinnosti dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR).
Osobní údaj. Veškeré informace (slovní, obrazové…) vztahující se k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Vztah je daný obsahem údaje (jméno, adresa…, další identifikátory, jako rodné číslo apod.). Z obsahu musí být zřejmé, že údaj vypovídá o člověku. Využití informace má dopad do práv osoby.
Subjekt OÚ Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.
Správce OÚ Fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo spolu s jinými určuje účel a způsoby zpracování.
Agentura Domácí péče MAVEA s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, Spisová značka C 30224 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové. E-mail: info@domacipecemavea.cz
Přijetí do péče Dohoda o poskytování zdravotních Služeb Agenturou. Vztah vzniká na základě dohody s ošetřujícím lékařem.
Zvláštní OÚ Osobní údaj nad rámec povinně získávaných (zpracovávaných) OÚ Agenturou, zpracování je ošetřeno Zvláštním souhlasem.
Zvláštní souhlas Písemně potvrzený souhlas se zpracováním Zvláštního OÚ udělený osobou (pacientem) využívajícím služby Agentury.