Výuka

PhDr. Martina Vedlichová spolupracuje na výuce předmětů týkajících se oblastí sociální práce, zdravotní domácí péče a specifické péče o seniory. Výuka na Univerzitě v Hradci Králové je realizována v rámci studijního programu Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností, obor Sociální politika a sociální práce. Zároveň Martina Vedlichová spolupracuje se soukromou vzdělávací agenturou Jana Fišerová, ve které realizuje vzdělávání v rámci kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

Univerzita Hradec Králové

Vyučovaný předmět: Domácí péče

Předmět se zabývá základy fungování domácí péče, včetně všech jejích složek (domácí hospicová péče, preventivní péče, dlouhodobá péče a podobně). V každé výukové jednotce je obsažen teoretický základ konkrétních forem a technik domácí péče a možnosti jejich začlenění do praxe.

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům problematiku domácí péče. Velký důraz je kladen na praktické dovednosti a příklady z terénu. Látka je tematicky členěna na jednotlivá onemocnění, včetně specifik jejich léčby a souvisejících ošetřovatelských postupů. V předmětu jsou rověž probrány zvláštnosti multikulturního ošetřovatelství. Posluchači se též seznámí se specifiky paliativní péče.

Kompletní sylabus předmětu zde (formát .docx).

Vyučovaný předmět: Ošetřovatelství

Studium je určeno především poskytovatelům a zaměstnancům sociálně-zdravotní péče, a to jak pečovatelské (sociální), tak ošetřovatelské (zdravotní).

Předmět si klade za cíl přiblížit studentům problematiku ošetřovatelství, a to jak v rámci domácí péče, tak i různých forem ústavní léčby (v domovech důchodců, domovech s pečovatelskou péčí) a hospitalizovaných pacientů. Velký důraz je kladen na praktické dovednosti a příklady z terénu. Látka je tematicky členěna na jednotlivá onemocnění, včetně specifik jejich léčby a souvisejících ošetřovatelských postupů. V předmětu jsou rověž probrány zvláštnosti multikulturního ošetřovatelství. Posluchači se též seznámí se specifiky paliativní péče.

Na teoretický základ navazují praktická cvičení forem a technik práce s klientem/pacientem využitím zpětné vazby, včetně využití videozáznamu a jeho analýzy. Dokladem o absolvování předmětu a jeho zvládnutí je samostatně zpracovaný ošetřovatelský plán.

Absolventi a absolventky získají teoretické i praktické poznatky, založené na soudobém stavu vědního poznání v oblasti sociálně-zdravotní péče a příbuzných vědních disciplín tak, aby byli schopni naplňovat požadavek komplexního zaměření péče.

Kompletní sylabus předmětu zde (formát .docx).

Vzdělávací agentura J. Fišerová

Vyučovaný kurz: Prevence zdravotních rizik

Základy ochrany zdraví

Náplní okruhu je představení současných modelů zdraví a nemoci a jejich význam pro léčebně-preventivní péči. Prostor je věnován také ochraně, prevenci a podpoře zdraví, právním aspektům ochrany zdraví při práci, povinnostem zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Základy bezpečné péče o nemocné, hygieny a epidemiologie

V tomto okruhu dochází k představení přenosných a nepřenosných chorob (alimentární nákazy, intoxikace z potravin, atd.) a vlivů prostředí na organismus (základní podmínky procesu šíření nákazy, činnosti epidemiologicky závažné). V tématu jsou dále představeny způsoby a druhy dezinfekce a sterilizace, včetně praktických ukázek správných postupů.

Účastníci si také osvojí základy technik vybraných pečovatelských výkonů, s orientací na používání pomůcek usnadňujících práci s klientem a pomáhajících v minimalizaci rizika poškození zdraví personálu

Prevence specifických zdravotních rizik

Účastníci se seznamují se specifickými způsoby prevence zdravotních rizik v jednotlivých typech služeb a u různých cílových skupin (například domovy se zvláštním režimem, klienti s poruchami chování, klienti s obezitou 3. stupně, výskyt závažných infekčních onemocnění a specifických parazitů). Součástí okruhu je také řešení problémů vycházejících z praxe účastníků.

Kompletní osnova předmětu zde (formát .docx).

Vyučovaný kurz: Specifika práce se seniory

Základní metody pro získání informací o stavu klienta

Náplní tohoto okruhu je představení základních možností pro zjišťování stavu klienta – anamnézou a pozorováním.

Komplexní anamnéza je představena z biologické, psychické a sociální roviny. Představen je i způsob záznamu anamnestických dat, s ohledem na práva klienta v souvislosti se získáváním citlivých údajů. Dále je představeno získávání objektivních informací o stavu klienta pozorováním. Specifikovány jsou pozorovatelné symptomy akutních stavů a chronických onemocnění, zásady a rizika pozorování. Součástí výuky je praktická demonstrace odběru anamnézy.

Odběr anamnézy, pozorování, formulace a prevence rizik u jednotlivých skupin nemocí u seniorů

V tomto okruhu jsou představeny možnosti identifikace a prevence různých onemocnění. Pozornost je věnována anamnestickým údajům a pozorovatelným symptomům u uvedených onemocnění. Součástí okruhu je praktický nácvik rozpoznání symptomů akutních stavů a komplikací chronických onemocnění, kasuistiky z praxe účastníků.

Pozornost je věnována kardiovaskulárním onemocněním (ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, onemocnění periferních cév), plicním onemocněním (astma, CHOPN, respirační infekce), onemocněním gastrointestinálního traktu (vředová choroba, průjmovitá onemocnění, refluxní choroba, střevní záněty, onemocnění jater) a dále pak onemocněním diabetes a cévní mozková příhoda.

Kompletní osnova předmětu zde (formát .docx).